Almindelige forretningsbetingelser

Nedenstående betingelser er gældende for alle aftaler om levering af ydelser fra AbMano medmindre andet er aftalt.

Generelle betingelser

Ved kunden forstås i nedenstående forhold enhver forretningsforbindelse, der erhverver ydelser hos AbMano.
Følgende betingelser er gældende fra 1. september 2012 og gælder, indtil AbMano måtte ændre dem, hvilket kan ske uden varsel.

Ved en eventuel uoverensstemmelse med kundens generelle handelsvilkår eller forhold i kundens accept, går indeværende leverings- og samhandelsbetingelser forud.

1. Tilbud og ordrebekræftelse
2. Ændringer af aftalen
3. Kundens ydelser
4. Tidsfrist
5. Fortrydelse
6. Leveringsbetingelser
7. Forsinkelse
8. Ansvar
9. Ansvarsbegrænsning
10. Indholds- & korrekturansvar
11. Ejendomsret/Ophavsret
12. Content Management System
13. Samarbejdspartnere
14. Sikkerhed
15. Flytning af domæne
16. Tavshedspligt
17. Reference
18. Betaling
19. Betalingsbetingelser
20. Ikrafttræden og ophør
21. Mangler
22. Misligholdelse
23. Tvist

1. Tilbud og ordrebekræftelse

1.1 Tilbud er gyldige i 30 (tredive) dage fra tilbuddets datering, med mindre andet er aftalt skriftligt eller fremgår af tilbuddet. Alle mundtlige og skriftlige tilbud og/eller ordrebekræftelser fra AbMano afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift.

1.2 I tilbud angives ydelserne, produkter, funktioner og egenskaber, der er indeholdt i den tilbudte leverance. Kunden kan ikke inden for den tilbudte prisramme forvente funktioner eller ydelser ud over de i tilbuddet specificerede. Opstår der uforudset ekstraarbejde eller materialeforbrug i forbindelse med gennemførelsen af en ordre, vil udfærdigede tilbud blive revurderet og kunden konsulteret for afklaring af projektets fortsatte gennemførelse.

1.3 Hvis kunden ikke inden for 48 (otteogfyrre) timer har gjort skriftlig indsigelse mod det accepterede tilbud – mundtligt eller skriftligt – betragtes det som bindende aftale for begge parter.

1.4 Såfremt der i tiden frem til leverances udførsel er indtrådt stigninger i materialepriser eller øvrige omkostninger, er AbMano berettiget til at regulere prisen med sådanne stigninger.

1.5 Udover den tilbudte eller aftalte pris er AbMano berettiget til at kræve betaling for ekstraarbejde som følge af, at det materiale, som kunden har leveret, er ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt; at kunden foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet; at overarbejde, som er aftalt med kunden, er nødvendigt.

2. Ændringer af aftalen

2.1 Begge parter er berettiget til at stille forslag om ændringer i aftalen, hvis der indtræder forhold i forbindelse med opgaven, der betinger ændringer.

2.2 Alle meddelelser vedrørende aftaleforholdet sker skriftligt og antages at være meddelt ved modtagelsen hos den anden part. Ændringer i aftalen forudsætter, at begge parter er indforstået hermed, og at de har givet deres skriftlige accept heraf.

2.3 Ved ændringer, som påvirker opgaven, udarbejder AbMano en revideret opgavebeskrivelse, der skriftligt accepteres af kunden. Væsentlig ændring af opgaven i forhold til det oprindelige aftalte kan medføre tidsmæssige og økonomiske konsekvenser, og i givet fald vil tidsplan og prisen revurderes.

3. Kundens ydelser

3.1 Kunden stiller de fornødne kompetencer og materialer til rådighed, så AbMano er i stand til at levere opgaven inden for den aftalte tidsfrist.

4. Tidsfrist

4.1 Såfremt kunden ikke leverer de fornødne informationer, kompetencer og materialer til rådighed til tiden, kan forsinkelse af leveringen forekomme med overskridelse af tidsfristen som følges.

4.2 AbMano er alene ansvarlig for egne forhold – sygdom og lignende, der medfører forsinkelse eller forsømmelse. AbMano har intet ansvar for forsinkelser i opgavens udførelse, der må tilskrives kundens forhold.

5. Fortrydelse

5.1 Alle ydelser leveres specialtilpasset til kunden, og der er derfor ingen fortrydelsesret.

6. Leveringsbetingelser

6.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, sker levering ab fabrik AbMano.

6.2 I forbindelse med hjemmesider overføres den ved lancering til den af kunden valgte hosting server.

7. Forsinkelse

7.1 Udgifter, som skyldes forsinket aflevering af aftalt materiale og/eller information fra kunden, vil blive viderefaktureret til kunden.

7.2 AbMano kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes tekniske problemer eller tilsvarende hos eksterne leverandører.

8. Ansvar

8.1 Det er AbManos ansvar, at de aftalte opgaver løses i henhold til de aftaler, der er indgået med kunden. AbManos ansvar for direkte tab, som påføres kunden ved ansvarspådragende adfærd, følger dansk rets almindelige regler, som begrænset nedenfor.

8.2 I forbindelse med hjemmesider og webshops påhviler det kunden at sikre overensstemmelse mellem de på hjemmesiden/webshoppen givne vejledninger og informationer og den til enhver tid gældende lovgivning. Opmærksomheden henledes på, at der for fremsendelse af nyhedsmails, registrering af personoplysninger og ved e-handel er særlige lovmæssige forhold, som skal overholdes.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 AbMano er ikke ansvarlig for direkte som skyldes force majeure samt omstændigheder, der hindrer arbejdets gennemførsel som aftalt, og som ikke med rimelighed kunne forudses af AbMano, da aftalen blev indgået, eller som skyldes manglende eller ukorrekte oplysninger eller forsinkelser fra kundens side. Ansvaret kan i hvert enkelt tilfælde ikke overstige det aftalte beløb.

9.2 AbMano er ikke ansvarlig for indirekte tab, som f.eks. driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, tab af goodwill, tab af kundekreds, løbende omkostninger og andre økonomiske konsekvenstab. AbMano er herudover ikke ansvarlig for tab som følge af forstyrrelser ved datatransmission, teknisk nedbrud, manglende drift af netværk m.m.

9.3 Hvis der er tale om erstatningsansvar vedrørende en løbende (evt. abonnementsbaseret) ydelse, er erstatningsansvaret maksimeret til et beløb svarende til de faktiske ydelser, der er erlagt de seneste 3 måneder før kravet fremsættes.

10. Indholds- & korrekturansvar

10.1 Kunden leverer alle tekster, der skal indgå i materialet, med mindre andet er aftalt, og kunden er selv ansvarlig for endelig korrekturlæsning af opsatte tekstleverancer. AbMano yder den service at læse korrektur på alt skriftligt materiale, som leveres til og betales af kunden, men kunden vil altid få alle tekster sendt til endelig godkendelse inden trykning eller publicering på anden vis. Ansvaret for indholdet af skriftligt materiale, der publiceres, påhviler kunden, og AbMano kan ikke gøres ansvarlig for fejl i det publiceret materiale.

10.2 Kunden leverer selv grafiske elementer til brug i en opgave, og kunden er selv ansvarlig for ophavsrettigheder på materiale leveret til AbMano, som f.eks. rettigheder til brug af billedmateriale, tekster m.m. Alt materiale skal leveres til AbMano i kopi, og kunden er selv ansvarlig for originaler. AbMano påtager sig intet ansvar for at bevare udleveret materiale.

11. Ejendomsret/Ophavsret

11.1 Kunden har retten til det trykte materiale, for hvilket kunden honorerer AbMano.

11.2 AbMano forbeholder sig ejendomsretten til det leverede/materiale, indtil hele vederlaget med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til AbMano. Forbeholdet er underlagt de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler.

11.3 Materialer/leverancer, der er udleveret til kunden, men som kunden ikke har godkendt, fået overdraget til brug eller betalt for, tilhører AbMano, og kunden har ingen ret til under nogen form at anvende materialet/leverancen – hverken i sin helhed eller dele heraf.

11.4 Materiale udarbejdet af AbMano må kun anvendes til det aftalte formål og på det aftalte domænenavn. Materialet må ej heller videresælges, udlejes, videregives eller på nogen anden måde stilles til rådighed for andet end det i kontrakten nævnte.

12. Content Management System

12.1 Ved oprettelse af en hjemmeside anvendes open source software (f.eks. Joomla), og AbMano yder ingen garanti for denne eller udvidelser til denne, da der er tale om software, som løbende udvikles og forandres uden for AbManos indflydelse. Udvidelser kan muligvis ikke fungere ved opgradering til en nyere version af systemet.

13. Samarbejdspartnere

13.1 AbMano kan frit vælge samarbejdspartnere og leverandører af ydelser og produkter, der indgår i den samlede løsning til kunden, med mindre andet er aftalt.

14. Sikkerhed

14.1 Det påhviler kunden at sikre fornuftig omgang med det udleverede login til hjemmesiden.

15. Flytning af domæne

15.1 Ved flytning af domæne er kunden selv ansvarlig for at sikre backup af eksisterende hjemmeside, mailserver m.m., inden ny hjemmeside lægges op.

15.2 Ved flytning fra et webhotel til et andet er kunden selv ansvarlig for at opsige hidtidige aftaler i rette tid.

15.3 AbMano kan ikke holdes ansvarlig i forhold til webhotel, dets service, sikkerhed, priser etc.

16. Tavshedspligt

16.1 Alt materiale, som AbMano modtager fra kunden, og som ikke er offentlig tilgængeligt, vil blive behandlet fortroligt, også efter samarbejdets ophør, med mindre AbMano har fået kundens godkendelse til at anvende det i en nærmere beskrevet sammenhæng. Fortroligheden gælder også internt materiale, som AbMano har udarbejdet for kunden.

17. Reference

17.1 Med mindre kunden udtrykker ønske om andet, vil kunden blive optage på AbManos referenceliste med kort angivelse af opgavens type og vil blive brugt markedsføringsmæssigt.

18. Betaling

18.1 Afhængig af den indgåede aftale fakturerer AbMano kunden efter opgavens udførelse eller månedsvis bagud.

18.2 Fakturaen kan indeholde udlæg, der måtte indgå for at udføre opgaven, såfremt dette på forhånd er godkendt af kunden.

18.3 Alle priser er opgivet eksklusiv moms i danske kroner, med mindre andet er aftalt.

18.4 Udgifter til domæner og webhotel bestilt gennem AbMano vil blive afregnet årligt.

19. Betalingsbetingelser

19.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant inden 8 (otte) dage fra fakturadato og fremgår af fakturaen. Betaler kunden ikke rettidigt, beregnes renter fra forfaldsdato med 2% af fakturabeløb pr. påbegyndt måned, og der opkræves gebyr for fremsendte betalingspåmindelser.

19.2 Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere AbMano ret til at ophæve alle aftaler med kunden. Yderligere er AbMano berettiget til at kræve erstatning for det tab, AbMano har lidt, hvis kunden ikke betaler rettidigt. Kunden kan kun foretage modregning med eventuelle krav, som kunden har mod AbMano, hvis disse krav er forfaldne og anerkendt skriftligt af AbMano. Kunden kan kun nægte betaling med henvisning til, at en ydelse er mangelfuld, hvis AbMano har anerkendt indsigelsen skriftligt.

20. Ikrafttræden og ophør

20.1 Samarbejdsaftalen har virkning fra den dato, hvor parterne mundtligt eller skriftligt ved mail eller brev har godkendt aftalen.

20.2 Viser det sig, efter opgavens påbegyndelse, at kunden ikke længere har interesse i opgavens fuldførelse, kan aftalen opsiges med et varsel på 1 (en) måned for løbende faste aftaler og med et varsel på 1 (en) uge for enkeltstående opgaver samt projekter. I dette tilfælde betaler kunden vederlag for de forudgående omkostninger, som AbMano har haft i forbindelse med den del af opgaven, som er udført.

20.2 Opsigelse af domæner og webhotel skal ske med 3 (tre) måneders varsel.

20.3 Enhver ophævelse skal for begge parter være konkret og skriftligt begrundet.

21. Mangler

21.1 Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden senere end 14 (fjorten) hverdage fra levering af ydelser eller produkter, mister kunden retten til at gøre manglen gældende. AbMano er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

21.2 Såfremt kunden forsinker projektet for en hjemmeside pga. manglende informationer, anses projektet for misligholdt fra kundens side, og den sidste betaling af projektet vil være forfalden senest 3 (tre) måneder efter påbegyndt arbejde.

22. Misligholdelse

22.1 Ved misligholdelse forstås, at den ene part ikke lever op til aftalens bestemmelser. Begge parter har pligt til straks at underrette den anden part, hvis der påberåbes misligholdelse. Underretningen skal være skriftlig.

22.2 Hvis det misligholdte forhold ikke bringes til ophør inden 60 (tres) dage, er modparten herefter berettiget til at ophæve aftalen.

22.3 I tilfælde af grov misligholdelse er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Ved grov misligholdelse forstås eksempelvis forsætlige, vedvarende eller graverende fejl i relation til aftalen – i øvrigt henvises til bestemmelserne og definitionerne i dansk ret.

23. Tvist

23.1 Enhver uenighed, som måtte opstå i anledning af nærværende aftale, skal søges løst ved forhandling senest 14 (fjorten) dage efter begæring fra én af parterne. Begæring herom skal fremsættes inden 14 (fjorten) dage efter fakturering. Løses en eventuel tvist ikke ved forhandling, skal tvisten søges afgjort ved Det Danske Voldgiftsinstitut og kan endelig indbringes for de almindelige domstole. Denne aftale er undergivet dansk lov.

September 2012